Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cerita Ramayana : Hilangnya Dewi Sinta (Bahasa Jawa)

     Pada Kesempatan Kali ini saya ingin membagikan sebuah cerita dari Kisah Ramayana tentang Hilangnya Dwi Sinta. Pada Cerita ini saya akan memberikan sebuah Cerita yang menggunakan Bahasa Jawa. Kenapa saya menggunakan Bahasa Jawa Karena Banyak anak anak sekolah yang mencari Cerita Mengenai Ramayana menggunakan bahasa jawa. Jadi saya memiliki ide untuk membantu para anak anak sekolah yang ingin mengetahi kirah Ramayana ini Menggunakan Bahasa Jawa Sekaligus Agar mereka dapat belajar dari kisah ini dan memahami setiap kosakata Bahasa Jawa. Oke langsung saya berikut ini adalah Cerita Ramayana yang berjudul "Hilangnya Dewi Sinta Versi Bahasa Jawa".


Cerita ramayana
Hilangnya dewi sinta

Didalam pengasingan wonten wana dandaka, dewi sinta, rama lan laksmana gesang[sugeng] bingah. Ngantos ing kalanipun, setunggaling tiyang gadis elok ndugini[ngrawuhi] raden laksmana. Gadis elok puniku naminipun[asmanipun] dewi sarpakenaka. Piyambakipun[panjenenganipun] ketingal[kepriksan] dhawah tresna ing laksamana. Piyambakipun[panjenenganipun] dugi[rawuh] menggoda laksmana.
Nanging laksmana mboten tertarik kalih[kaliyan] gadis puniku. Gadis elok puniku tansah mencolak colek lan memeluk badan[salira] laksmana. Laksmana rumaos mboten nyaman, laksmana dados risih. Mila dipencetlah irung[grana] sarpakenaka keras-keras. Mboten disangka piyambakipun[panjenenganipun] ebah dados setunggaling tiyang raseksi. Laksmana kaget kala[nalika] estri[putri] elok ingkang memelukipun, saestunipun setunggaling tiyang reseksi. Sarpakenaka srengen[duka] pisan, piyambakipun[panjenenganipun] enggal ngulemi[nimbali] karadusana, semahipun[garwanipun].
Karadusana dados srengen[duka] sasampunipun angsal[keparing] laporan menawi semahipun[garwanipun] diperkosa dening laksmana. Langsung mawon karadusana nyerang laksmana. Laksmana enggal nginggahaken dedamel jemparing surawijaya. Jemparing surawijaya tumuju sasaran, lan matilah karadusana. Sepeninggal karadusana, sarpakenaka kesah[tindak] manggihi kakangipun[rakanipun], prabu dasamuka, raja alengka.
Prabu dasamuka mboten tertarik kalih[kaliyan] criyos sarpakenaka, malah tertarik kalih[kaliyan] kewontenan tigang tiyang ingkang manggen wonten wana dandaka. Kangge[kagem] puniku prabu dasamuka ngejak setunggaling tiyang kepercayaanipun ingkang naminipun[asmanipun] kala marica. Setunggaling tiyang rasaksa , senajan tingkatanipun setunggaling tiyang prajurit nanging sakti, tansah dados andelan prabu dasamuka.
Pungkasanipun prabu dasamuka sumerep kaping tiga tiyang puniku dalah rama, laksmana lan dewi sinta. Istimewanipun malih, setunggaling tiyang estri[putri] elok puniku kasunyatanipun titisan widawati. Prabu dasamuka bersenang sanget manah[penggalih]. Pungkasanipun prabu dasamuka ngengken[ndhawuhaken] kala marica ebah dados seekor kijang berbulu jene.
Saleresipun prabu dasamuka saweg ngrencanakaken sesuatu ing dewi sinta. Prabu dasamuka sareng lare[putra] buahipun, kala marica wiwit kala-wau mengamati kawontenan dewi sinta.
Kijang berbulu jene penjelmaan kala marica , gadhah[kagungan] tugas nebihaken rama saking dewi sinta. Nanging rama lan sinta mboten sadar ajeng[badhe] wontenipun bahaya ngancem.
Prabu dasamuka ajeng[badhe] nyulik dewi sinta, amargi titisan dewi widowati. Dewi sinta nedha[nyuwun] rama menangkap kijang puniku. Rama enggal nyelaki kijang puniku, lan kijang puniku plajeng. Kados puniku berulang ulang kedados milanipun rama saya lami[dangu] saya nebihi papan dewi sinta. Sawentawis rama mboten ketingal[kepriksan] malih saking pandangan dewi sinta. Dewi sinta rumaos cemas.
Sawentawis puniku rama teras{lajeng} numuti[ndereki] kijang jene ingkang ketingal[kepriksan] jinak, berkali kali ajeng[badhe] dipuncepeng kijang puniku plajeng. Rama dados kesal dipundamelipun, pungkasanipun rama nglepasaken panahipun lan ngenani kijang jene, kijang jene ebah dados rasaksa kala marica. Kala marica berteriak menirukan suwanten rama nedha[nyuwun] tolong.
Dewi sinta mireng[midhanget] salah setunggaling tiyang berteriak nedha[nyuwun] tolong. Dewi sinta ngengken[ndhawuhi] laksmana menyusul kakangipun[rakanipun] ingkang saweg menangkap kijang. Laksmana mboten purun[kersa] nilaraken dewi sinta setunggaling tiyang diri, amargi sami pesen rama, laksmana mboten angsal[kepareng] nilaraken dewi sinta. Dados laksmana mboten purun[kersa] nilaraken dewi sinta.
Dewi sinta srengen[duka], dewi sinta mastani laksmana ajeng[badhe] memperkosa piyambakipun[panjenenganipun]. Laksmana kaget mireng[midhanget] puniku, pungkasanipun laksmana, nedha[nyuwun] dewa kangge[kagem] mireng[midhanget] sumpahipun, menawi piyambakipun[panjenenganipun] mboten ajeng[badhe] emah-emah kangge[kagem] saumur gesangipun[sugengipun].
Pungkasanipun laksmana medalaken[miyosaken] pusakanipun lan menggaris lingkaran wonten siti saubengan dewi sinta supados wilujeng[sugeng] lan mboten ajeng[badhe] terjangkau dening sintena. Laksmana gadhah[kagungan] pesen supados dewi sinta sampun nyelaki garis lingkar napamalih menawi ngantos medal[miyos] saking lingkaran ajeng[badhe] celaka. Garis lingkaran puniku sampun dipunsukani[dipunparingi] rajah, milanipun tiyang ingkang ajeng[badhe] tumindak mboten sae mboten ajeng[badhe] saged mlebet dhateng lebet garis lingkaran. Sepeninggal rama lan laksmana dugia[rawuha] setunggaling tiyang peminta-minta ingkang sampun sepuh[yuswa] pisan, badanipun[saliranipun] sampun renta, hampir-hampir mboten saged mlampah[tindak].
Piyambakipun[panjenenganipun] nedha[nyuwun] segelas toya. Dewi sinta mendhet[mundhut] segelas toya lan nyelaki peminta-minta puniku, nanging kados puniku tangan[asta] ingkang nyepeng[ngasta] gelas medal[miyos] saking garis lingkaran, wongtua-tua puniku langsung menangkap dewi sinta lan mbekta[ngasta] mabur dhateng angkasa.
Kasunyatanipun piyambakipun[panjenenganipun] inggih punika prabu dasamuka raja alengka. Ditengah perjalanan diangkasa tumuju alengka, prabu dasamuka diburu dening seekor paksi garuda. Mila terjadilah perkelahian antawis prabu dasamuka ingkang saweg memanggul dewi sinta nglawan paksi garuda, paksi garuda puniku naminipun[asmanipun] jatayu, inggih punika rencang prabu dasarata lan paksi jatayu berniat mangsulaken[ngonduraken] dewi sinta, dhateng ayodya. Jatayu berhasil ngrebat dewi sinta, lan mbektanipun[ngastanipun] mabur tumuju ayodya.
Nanging paksi jatayu angsal[keparing] disusul dening prabu dasamuka. Prabu dasamuka kalih[kaliyan] pedang mantana membacok jatayu ngantos luka jahat. Jatayu lan dewi sinta dhawah kebawah. Prabu dasamuka enggal memburu dewi sinta lan menangkapipun, lajeng mbektanipun[ngastanipun] dhateng alengka diraja.
Dewi sinta nggih dipunbekta[dipunasta] prabu dasamuka dhateng alengka. Dene badan[salira] jatayu teras{lajeng} ngluncur kebawah, lan dialah mangkenipun ingkang ajeng[badhe] dados saksi kangge[kagem] rama lan laksmana, ngenani kewontenan dewi sinta saniki.
Rama lan laksmana malih ketempat dewi sinta saderengipun, nanging piyambakipun sedaya namung angsal[keparingan] segelas toya ingkang terguling diluar pagar lingkaran laksmana. Rama lan laksmana madosi dewi sinta wonten sekitar papan puniku. Nanging mboten dipunkepanggihaken. Rama lan laksmana pungkasanipun angsal[keparingan] seekor paksi garuda ingkang kebak kalih[kaliyan] rah. Rama curiga paksi puniku sampun nedha[dhahar] dewi sinta. Ndadak paksi garuda jatayu, wicanten[ngendika], menawi kala-wau nembe berkelahi kalih[kaliyan] rahwana. Jatayu nyriyosaken menawi piyambakipun[panjenenganipun] usaha milujengaken[nyugengaken] dewi sinta ingkang diculik dening rahwana. Sedetik lajeng jatayu pejah[seda] amargi terluka jahat. .


 ~SELESAI~ Terimakasih Sudah Berkunjung Ke Situs Ini.
Jangan Lupa Tinggalkan Like atau Komen dibawah. 

Post a Comment for "Cerita Ramayana : Hilangnya Dewi Sinta (Bahasa Jawa)"